Nyheter

ABT 06 – Kapitel 5: Ansvar och avhjälpande

ABT06 Kap5

Jobbar du med eller kommer i kontakt med byggrelaterade projekt? Har du bra koll på en av de absolut vanligaste författningar som används vid byggprojekt?

Vi utbildar byggbranschen och som ett led i detta kommer vi att i ett antal inlägg gå igenom dom viktigaste delarna inom standardavtalet ABT 06

Skulle du vilja lära dig mer så prova gärna vår onlineutbildning. Du kan prova de tre första lektionerna kostnadsfritt.

Kapitel 5: Ansvar och avhjälpande

Varje part ansvarar för de skador som denne vållar. Entreprenören får rätt att disponera ett arbetsområde och har genom sin aktiva inblandning ett ansvar för material, varor och arbeten som utförs för beställarens räkning. Med detta följer ett skadeståndsansvar. Ganska ofta vill beställaren ta en del av ett byggnadsverk i anspråk innan entreprenaden är godkänd. I dessa lägen tar beställaren över ansvaret för den överlämnade delen.

Förseningsvite är ett sätt att minska risken för försenade leveranser av entreprenader eller delleveranser. För att ett vite ska gälla behöver reglerna när det ska falla ut tydligt framgå och avtalas i förväg, i kontraktets handlingar (vanligtvis kontraktsdokumentet eller de administrativa föreskrifterna). Observera att §3 inte är en täckbestämmelse varför den inte bör ändras. Därför bör principen att vitet faller ut veckovis för varje påbörjad förseningsvecka behållas.

Grundprincipen för att kompensera entreprenören, för ett hinder som påverkat honom negativt, är att kan ska få extra tid. Enligt förra inlägget har även beställaren möjligheter att köpa en forcering. Men, många gånger får hindret även en ekonomisk konsekvens, exempelvis behöver en byggnadsställning hyras in ytterligare en månad i ett fastprisprojekt. Skillnaden mellan hinder och ÄTA är att om beställaren inte har kunnat räkna med eller påverka hindret ska kostnaden som följer av detta delas mellan entreprenör och beställare. Denna uppdelning finns inte när det gäller ÄTA-bestämmelserna.

Garantin är en utfästelse från entreprenören att åtgärda fel som upptäckts under garantitiderna som inte beror på bristande beställarunderhåll, felaktig skötsel eller onormal/felaktig användning samt normal förslitning. Felen ska inte heller kunnat upptäckas under tidpunkten för slutbesiktningen. Det som är speciellt med totalentreprenader är ett garantin även omfattar projekteringsansvaret. Med andra ord kan en projekteringsmiss, som får en konsekvens, belasta garantin. Entreprenören kan motsätta sig en framställan av beställaren om att det föreligger ett garantifel, men har då bevisbördan.

När det gäller fel som framträder efter garantitiderna har gått ut och så länge ansvarstiden gäller (normalt tio år) ligger bevisbördan på beställaren att bevisa att 1) det är ett väsentligt fel och att 2) det har sin grund i vårdslöshet från entreprenörens sida. Notera att det står ”vårdslöshet” och inte ”grov vårdslöshet” i denna §6. I det här sammanhanget kan vårdslöshet innebära att entreprenören avsiktligt eller oavsiktligt avvikit från gällande bestämmelser i projekteringen eller byggt på ett icke fackmässigt sätt.

Kapitel 5 behandlar även entreprenörens skadeståndsansvar för skador som uppkommer p g a fel. Det finns en begränsning för brandskador till två år efter entreprenaden blivit godkänd. Entreprenörens eller beställarens skadeståndsansvar, som gäller skada på motpartens arbete, finns med i bestämmelserna. Här gäller det att hålla isär vilken typ av skada det är, och om den uppkommit genom vårdslös/grov vårdslöshet eller inte samt vilket försäkringsskydd som den vållande parten har. Skadeståndsansvar mot tredje man finns nämnt i §13. När det gäller underrättelser vid skadeståndsanspråk ska dessa vara skriftliga.

Vid slutbesiktningen kan det noteras fel som entreprenören är skyldig att avhjälpa. Dessa ska primärt avhjälpas så snart som möjligt (utan dröjsmål) och senast inom två månader efter felen noterats och underrättats till entreprenören. Om det t ex är vinter, och det handlar om kompletterande grässådd, får det anstå tills våren kommer. Felavhjälpningen av fel, som beror på entreprenören, bekostas normalt av denne. Det finns vissa undantag då det handlar om ersättningsformen löpande räkning. I de fall entreprenören inte anser sig vara skyldig till ett fel ska han skriftligen underrätta beställaren om detta.

Entreprenören ska ha allrisk- och ansvarsförsäkringar.

ABT 06 –  Onlineutbildning

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Prova kostnadsfritt

LUCO har många års erfarenhet av utbildning i branschen.

Magnus som är delägare på LUCO AB har många konsultuppdrag på byggarbetsplatser och är erfaren föreläsare som har utbildat ca: 2000 personer inom flera områden i byggbranschen.

Vi har nyligen lanserat vår onlineutbildning för standardavtalet ABT 06 och kan nu erbjuda alla att förutom att kunna få prova de 3 första lektionerna kostnadsfritt även att få 20% rabatt på ordinarie pris om man påbörjar utbildningen under februarimånad.
Ange rabattkod ”Februari20” vid fjärde avsnittet när man uppger faktureringsuppgifter för att erhålla rabatten.

Kom igång direkt!  Klicka här ➜

Fler nyheter

Se fler nyheter och inlägg från LUCO