Skip to main content
Nyheter

ABT 06 – Kapitel 6: Ekonomi

ABT06 Kap6

Jobbar du med eller kommer i kontakt med byggrelaterade projekt? Har du bra koll på en av de absolut vanligaste författningar som används vid byggprojekt?

Vi utbildar byggbranschen och som ett led i detta kommer vi att i ett antal inlägg gå igenom dom viktigaste delarna inom standardavtalet ABT 06

Skulle du vilja lära dig mer så prova gärna vår onlineutbildning. Du kan prova de tre första lektionerna kostnadsfritt.

Kapitel 6: Ekonomi

Detta kapitel i AB/ABT är tämligen heltäckande inom den ekonomiska regleringen. Kapitlet berör ersättningsformer, ÄTA, betalning, förskott, innehållande, faktura, säkerhet med mera.

§ 1 Ersättning

Kapitel 6 är nästan identisk i AB och ABT. Det är endast paragraf 9 (punkt 7 projektering) och paragraf 15 (2 mån har blivit 4) som skiljer.

Enligt AB/ABT paragraf 1 ska avräkningen, regleringen, för tillkommande och avgående arbeten ske utan dröjsmål, alltså så snart en förändring blir aktuellt. Vidare anser man också att regleringen om möjligt ska ske innan entreprenören utför ändring eller tilläggsarbete.

Det är rekommenderat (men inte ett krav) att parterna försöker komma överens i frågor gällande priset på tillkommande arbeten, i stället för att samla dessa på hög mot slutet av entreprenaden. Det kan ibland vara svårt att tillämpa i praktiken vid exempelvis tidspress finns och prioritering om framdrift görs. Men både beställare och entreprenör bör ha detta i åtanke, att sträva efter att lösa prisfrågor löpande, då det kan vara svårt att komma överens i efterhand.

§ 5 Väsentlig Rubbning

Bestämmelser om huruvida rätt till ersättning finnes när entreprenören hindras att på förutsätt sätt färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden.

Vanligtvis brukar det som är mest påverkande för en entreprenör för rubbade förutsättningar vara att ändringar och tilläggsarbeten genom sin mängd och/eller omfattning, beställningen – sena oklara beställningar – eller på annat sätt hindrar eller försvårar för entreprenören att utföra arbetena på planerat, kalkylerat sätt. Arbetarna kan därmed drabbas av vänte- och ställtider, där serieproduktion bryts, och hantering av material störs. Utfallet kan mynna ut i en sänkt produktivitet, som medför ökade, icke kalkylerade kostnader.

Men paragrafen är inte helt enkel att hantera, entreprenören har en hel del att beakta för att åberopa och sedan kunna tillämpa väsentlig rubbning.

§ 6 25%-regeln

Under paragraf 6 finns regler som berör en eventuell förändring/uppsägning av à-priser.

Parter ges enligt regeln i paragraf 6 en möjlighet att ”säga upp” en avtalad à-prislista eller enstaka avtalade à-priser.

Dock krävs vissa förutsättningar för att få denna rätt:

Angivet à-pris gäller intill 25 % ökning eller minskning av sådant kontraktsarbete som priset avser dock alltid intill ett värde motsvarande 0,5 % av kontraktssumman. Varje angivet à-pris gäller dock till dess att part skriftligen anmält att han anser att à-priset inte längre gäller.”

Säkerhet

Det kan avtals att part är skyldig att ställa säkerhet, föreskrivs det så i kontraktshandlingarna ska säkerhet lämnas till motparten inom två veckor efter avtal har träffats. Säkerheten är ett belopp om 10% av entreprenadsumman om inget annat anges i kontraktshandlingarna.

”Säkerhet skall genast återlämnas sedan parten har fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet.”

ABT 06 –  Onlineutbildning

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Prova kostnadsfritt

LUCO har många års erfarenhet av utbildning i branschen.

Magnus som är delägare på LUCO AB har många konsultuppdrag på byggarbetsplatser och är erfaren föreläsare som har utbildat ca: 2000 personer inom flera områden i byggbranschen.

Vi har nyligen lanserat vår onlineutbildning för standardavtalet ABT 06 och kan nu erbjuda alla att förutom att kunna få prova de 3 första lektionerna kostnadsfritt även att få 20% rabatt på ordinarie pris om man påbörjar utbildningen under februarimånad.
Ange rabattkod ”Inläggsserie 20%” vid fjärde avsnittet när man uppger faktureringsuppgifter för att erhålla rabatten.

Kom igång direkt!  Klicka här ➜

Fler nyheter

Se fler nyheter och inlägg från LUCO