Project category: Byggledning

Torpadal-VA

Torpadal – Utbyggnad vatten och avlopp (VA)

Lerums kommun planerar att bygga ut vatten- och spillvattenledningar i Torpadal. Området är prioriterat enligt Lerums strategiska vatten- och avloppsplanering.

Projekt

Projektet omfattar nyanläggning av vatten, spill- och dagvattenledningar. Det ska även anläggas pumpstationer för avloppshantering samt ett dagvattenmagasin.

Cirka omfattning:

  • Spillvattenledningar: 1150 meter
  • Vattenledningar: 1415 meter
  • Dagvattenledningar: 1005 meter
  • Tryckavloppsledningar: 280 meter
  • Pumpstationer: 4 stycken
  • Dagvattenmagasin: 1 styck, med en kapacitet på 150 kubik

Torpadal är ett villaområde med skiftande kuperad terräng. Ledningsförläggningen utförs med jordschakt och bergschakt i smala befintliga vägar samt i skogsmark.

Projektet berör cirka 45 fastigheter.

Genomförandeform: Generalentreprenad

Beställare: Lerums kommun

Genomförande tid: Augusti 2021 – April 2023

LUCO:s roll i projektet: Torpadal VA

Joakim Skude arbetar som byggledare i projektet.

Läs mer om projektet på Lerum.se

Västlänken station centralen

Västlänken, Station Centralen

Vid Centralstationens norra del planeras för en ny station för Västlänken. Detta område är också en självklar punkt för stadsutveckling. Stadsutvecklingen bygger på att platsen är en regional knutpunkt med goda förutsättningar för handel, kontor, mötesplatser för kultur samt torg och mindre parker.

Om projektet

Från bron öster om E6 sträcker sig Västlänken genom Gullberget och slutar vid Lilla Bommen. Västlänkens nya station Centralen byggs norr om Göteborgs centralstation och i anslutning till Nils Ericson terminalen. Förutom den del av Västlänken som skär genom Gullberget består marken längs denna sträcka av jord och lera. Här kommer vi behöva bygga Västlänken i ett öppet schakt, vilket innebär att vi gräver oss ned i marken uppifrån. Vi bygger sedan tunneldelen i betong, som sen kommer att täckas över.

Tunneldelen med station Centralen kommer att byggas i etapper för att minska påverkan på trafiken i området.

Arbetet är omfattande och pågår under cirka sex till sju år längs hela sträckan, men störningarna lokalt är kortare. Arbetet vid schakten består av många olika moment och kommer att pågå i stort sett helt dolt bakom de avskärmningar som planeras. Det bullrar när vi slår spont och pålar vilket vi kommer göra under tre till sex månader per delsträcka.

Om LUCO:s åtagande i projektet: Västlänken – Station Centralen

Rikard Svedbergh är byggledare

Läs mer om Västlänken – Station centralen hos Trafikverket.se

Västlänken station haga

Västlänken, Haga station

Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare. 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.

Västlänken Haga Station kommer att bli en knutpunkt för boende, studenter och pendlare. Bebyggelse och parkmiljöer omkring Station Haga omfattas av riksintresse för kulturmiljö. I arbetet med detaljplanen måste hänsyn tas till detta riksintresse samt det riksintresse för trafikkommunikation som Västlänken är.

När ett så stort projekt som Västlänken genomförs så påverkas alla infrastrukturella system i området. Att förse invånarna med vatten och avloppssystem är väldigt viktigt i en stad.

Om projektet

Den här delen av Västlänken sträcker sig från Stora Hamnkanalen, via Haga och ansluter i syd till deletapp Korsvägen vid Landala torg. Vid Haga bygger vi en underjordisk station med plattformar och tre uppgångar; mot Pustervik, Alléstråket samt en uppgång som blir integrerad med Handelshögskolans nya byggnad i korsningen Vasagatan – Haga Kyrkogata, ett mellanplan i norr med plats ett cykelgarage samt ett mellanplan i söder som mynnar i Handelshögskolan.

Stora delar av sträckan bygger vi en tunnel i berg. Kortare avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera och jord, som innebär att vi gräver i ett öppet schakt. Tunneldelarna i berg består av både en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. 

Arbetet är omfattande och pågår under cirka sex år på olika platser längs hela sträckan. Lokalt blir därför de flesta störningarna kortare. Arbetet vid jordschakten består av många olika moment och kommer att pågå i stort sett helt dolt bakom de avskärmningar som planeras. I vissa plank kommer dock tittfönster att öppnas för allmänheten. Berguttaget för själva stationsrummet, som är det största bergrummet, beräknar vi till cirka tre år. Där vi bygger spårtunneln i berg går arbetet fortare fram och kommer att märkas av i ungefär två månader per fastighet, från att vi närmar oss tills vi passerat då störningarna minskar gradvis. 

Om LUCO:s åtagande i projektet: Västlänken Haga Station

Tomas Bjelke arbetar som byggledare i Västlänksprojektet åt Kretslopp och Vatten. Han har ansvar för omläggningar och ledningsflytt, både till provisoriska lägen och till permanenta nya lägen för stadens ledningar.

Läs mer om Västlänken – Haga Station på Trafikverket.se