Nyheter

ABT 06 – Kapitel 7: Besiktning

ABT06 kap7

Jobbar du med eller kommer i kontakt med byggrelaterade projekt? Har du bra koll på en av de absolut vanligaste författningar som används vid byggprojekt?

Vi utbildar byggbranschen och som ett led i detta kommer vi att i ett antal inlägg gå igenom dom viktigaste delarna inom standardavtalet ABT 06

Skulle du vilja lära dig mer så prova gärna vår onlineutbildning. Du kan prova de tre första lektionerna kostnadsfritt.

Kapitel 7: Besiktning

En entreprenad ska utföras enligt för entreprenaden aktuellt avtalat kontrakt. Vid färdigställande ska entreprenaden utförts enligt avtalad omfattning, utseende och funktion. Även lagar och myndighetsregler ska följas. Vidare ska kontraktsarbetena vara fackmässigt utförda. Med andra ord behöver inte allt vara beskrivet i handlingarna, hur arbetena ska genomföras på en detaljerad nivå, inte ens i en utförandeentreprenad.

Om entreprenaden inte utförs på kontraktsenligt sätt, utan är avvikande, är det att benämnas som fel enligt AB. Och fel får inte förkomma, utan ska avhjälpas av entreprenören på egen bekostnad.

Dessa avvikelser/fel kan upptäckas vid besiktning. Via besiktningen formaliseras felen, det förs protokoll, som kallas för utlåtande, där det nu kommer att bli väldigt tydligt vad som är fel i entreprenaden.

Det finns även möjlighet för beställaren att vid eller utanför besiktningen påtala fel.

Besiktningsformerna (uppräknade i ABT06)

 • Förbesiktning
 • Slutbesiktning
 • Garantibesiktning
 • Särskild besiktning
 • Efterbesiktning
 • Överbesiktning

Slutbesiktningen är viktig att få till stånd för bägge parter, och vidare givetvis att entreprenaden blir godkänd (i tid).

Detta är speciellt viktigt för entreprenören då det innebär att:

 • entreprenadtiden upphör och garantitiden kan börja
 • ansvaret för skador på entreprenaden upphör då entreprenaden avlämnas
 • entreprenören har nu rätt till slutlikvid
 • nedsättning/befrielse av eventuella säkerheter
 • preskriptionstider börjar nu löpa

Garantibesiktningen utförs för att undersöka förekomsten av fel som eventuellt framträtt under garantitiden. Observera dock att garantibesiktningen inte får ta upp fel som missats vid slutbesiktningen.

Viktigt för beställaren att bevaka garantitidens utgång, då det är beställaren som kallar till besiktningen. Och att garantibesiktningen ska utföras före garantitidens utgång. Efter garantitidens utgång begränsas entreprenörens ansvar för fel.

I AB/ABT kapitel 7 finns flertalet formaliteter och bestämmelser för besiktningen beskrivna, dessa är bland annat:

 • 7 Att utse besiktningsman
 • 10 Kallelse till besiktning
 • 11 Genomförandet av besiktningen
 • 13 Besiktningsutlåtande (§14 formalia/omfattning av utlåtandet)
 • 15 Besiktningskostnad

Om det råder meningsskiljaktigheter kring besiktningsutlåtandet, ansvar för fel och icke godkännande. Har parterna fortfarande möjligheter till omprövning då besiktningsutlåtandet inte är fullt bindande i sig. De två möjligheter som finns är att begära en överbesiktning eller att få frågan prövad i domstol/skiljedom.

Besiktningsmannen kan biträdas av olika specialiserade resurser men det är fortfarande besiktningsmannen som är ansvarig och har mandat enligt ABT 06.

ABT 06 –  Onlineutbildning

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Behöver ni hjälp med besiktning?

Vi på LUCO erbjuder besiktningsmän inom ett flertal olika discipliner. Gå till vårt webbformulär för att läsa  mer eller skicka en förfrågan.

Förfrågan besiktningsman

LUCO har många års erfarenhet av utbildning i branschen.

Magnus som är delägare på LUCO AB har många konsultuppdrag på byggarbetsplatser och är erfaren föreläsare som har utbildat ca: 2000 personer inom flera områden i byggbranschen.

Vi har nyligen lanserat vår onlineutbildning för standardavtalet ABT 06 och erbjuder alla att prova på utbildningen samt utbildningsplattformen kostnadsfritt. De tre första lektionerna är kostnadsfria och sedan godkänner man enkelt fakturering för att gå klart hela utbilndningen.
Efter avslutad utbildning erhåller man ett kursintyg från LUCO Akademi.

Kom igång direkt!  Klicka här ➜

Fler nyheter

Se fler nyheter och inlägg från LUCO