Nyheter

ABT06 – Genomgång kapitel 3: Organisation

ABT06 Kap3

Jobbar du med eller kommer i kontakt med byggrelaterade projekt? Har du bra koll på en av de absolut vanligaste författningar som används vid byggprojekt?

Vi utbildar byggbranschen och som ett led i detta kommer vi att i ett antal inlägg gå igenom dom viktigaste delarna inom standardavtalet ABT 06

Skulle du vilja lära dig mer så prova gärna vår onlineutbildning. Du kan prova de tre första lektionerna kostnadsfritt.

Kapitel 3: Organisation

Ombuden utses för att det ska finnas företrädare för beställaren och entreprenören respektive, som ska kunna fatta beslut så att entreprenadförloppet inte kör fast i onödan.

I en totalentreprenad finns tre typer av möten kravställda: startmötet, projekterings- och byggmöten. I de administrativa föreskrifterna är det viktigt att ange hur många möten som kan förutsättas genom att t ex ange frekvensen (exempelvis byggmöten en gång per månad). Om entreprenören ska ordna med lokal bör även detta framgå. Entreprenören (anbudsgivaren) får då kalkylerbara förutsättningar. Protokoll ska föras av beställaren och i god tid delges entreprenören som ska justera (godkänna) det som står där. Han har även möjlighet att reservera sig mot delar av det som sagts och noterats.

Beställaren har stor möjlighet att kontrollera byggarbetena i den omfattning som han finner lämplig. Kontrollen kan mycket väl ombesörjas av en extern part, exempelvis en på konsultbasis inhyrd byggledare. Denne kontrollant ska beredas möjlighet att kontrollera. Behöver hon/han låna ett instrument av entreprenören ska så ske utan att det kostar beställaren något extra. Men, dessa kontroller ska inte i onödan hindra entreprenörens arbeten. Som beställare har man även rätt att kontrollera projekteringen. Det är viktigt att tillägga att totalentreprenören måste fullfölja sina skyldigheter enligt kontraktet även om beställaren inte väljer att utföra kontroll i någon större omfattning. Det sistnämnda gäller naturligtvis inte om kontroll som inbegriper beställaren delaktighet är kontrakterad.

En kontroll lämnar alltid ett resultat efter sig. Detta ska meddelas entreprenören, i alla fall om det handlar om anmärkningar. Om då entreprenören finner att anmärkningen inte är befogad ska han snarast anmäla detta till beställaren, och då skriftligen med en motivering till sitt ställningstagande.

Om entreprenören inte tar sitt lagliga ansvar mot hans anställda, och detta kan äventyra t ex att entreprenaden inte kan färdigställas i tid, får beställaren gå in och fullgöra entreprenörens åtagande i hans ställe. Dock måste entreprenören underrättas först.

Samordningsansvaret mellan beställarens resurser såsom egen personal och/eller sidoentreprenörer ligger på beställaren enligt standardskrivningen i ABT 06. Detta går dock att sälja ut i varierande grad men ska då vara preciserat i AF-delen.

Arbetsområdet ska göras tillgängligt för entreprenören så att han har så stor rådighet som möjligt över detta. Det finns då goda förutsättningar för att produktionen kommer då gå så smidigt som möjligt, vilket i slutändan gagnar alla parter. Entreprenören måste emellertid alltid samråda med beställaren och ta hänsyn till aktiviteter på ett gemensamt arbetsställe. Dessa aktiviteter ska på ett tolkningsbart sätt vara beskrivna i AF-delen så att anbudsgivaren kan prissätta dessa ”störningar”.

Entreprenören ska vidare föra dagbok. Mer ingående krav på vad som ska tas med skrivs in under rätt kod i AF-delen.

Uppmätning är mycket viktigt i mängdreglerade entreprenader. Det är därför viktigt att det bestäms hur detta ska gå till i förfrågningsunderlaget. Utrymme för att ändra standardtexten § 14 finns eftersom detta är en s k täckbestämmelse.

ABT 06 –  Onlineutbildning

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Prova kostnadsfritt

LUCO har många års erfarenhet av utbildning i branschen.

Magnus som är delägare på LUCO AB har många konsultuppdrag på byggarbetsplatser och är erfaren föreläsare som har utbildat ca: 2000 personer inom flera områden i byggbranschen.

Vi har nyligen lanserat vår onlineutbildning för standardavtalet ABT 06 och kan nu erbjuda alla att förutom att kunna få prova de 3 första lektionerna kostnadsfritt även att få 20% rabatt på ordinarie pris om man påbörjar utbildningen under februarimånad.
Ange rabattkod ”Februari20” vid fjärde avsnittet när man uppger faktureringsuppgifter för att erhålla rabatten.

Kom igång direkt!  Klicka här ➜

Fler nyheter

Se fler nyheter och inlägg från LUCO