Skip to main content
Nyheter

ABT06 – Kap 8: Hävning

ABT06 kap8

Jobbar du med eller kommer i kontakt med byggrelaterade projekt? Har du bra koll på en av de absolut vanligaste författningar som används vid byggprojekt?

Vi utbildar byggbranschen och som ett led i detta kommer vi att i ett antal inlägg gå igenom dom viktigaste delarna inom standardavtalet ABT 06

Skulle du vilja lära dig mer så prova gärna vår onlineutbildning. Du kan prova de tre första lektionerna kostnadsfritt.

Kapitel 8: Hävning

Att häva en entreprenad är en allvarligt ingripande påföljd eftersom det betyder att kontraktet inte längre kommer att fullföljas om inte fog för avbrott finns. Självklart ger en så avgörande åtgärd för parternas förhållande upphov till juridiska spörsmål.

Ett hävningsförfarande startas genom hävningsförklaringen, som är ett meddelande till motparten om att det aktuella kontraktet hävs. Hävningsförklaringen skall vara skriftlig. Det är viktigt att skilja på detta meddelade och övrig kommunikation i ett ärende, inte minst för att en hävningsförklaring är bindande för den part som lämnar in den. Den kan endast återtas om motparten så medger. Hävningsförklaringen är inte menad att användas som ett påtrycknings- eller förhandlingsmedel utan syftar till att göra en hävning definitiv.

En hävning sker när hävningsförklaringen lämnats och det är omständigheterna vid tidpunkten för avlämnandet som avgör det rättsliga konsekvenserna. Det saknas preciserade krav på exakt vad en hävningsförklaring skall innehålla och det är därför viktigt att man uttrycker sig på ett sätt så att det faktiskt framgår att en hävning är aktuell. Skäl för en beställare att häva en entreprenad kan till exempel vara att förseningar skett så att den uppenbarligen inte kan färdigställas inom kontraktstiden och rätt till kontraktsförlängning inte kan åberopas eller att entreprenören försätts i konkurs. För entreprenörens del kan en hävning till exempel vara aktuellt om beställaren inte fullgör sin betalningsskyldighet eller om denne försätts i konkurs.

När en entreprenad hävts inleds ett avvecklingsförfarande. Det första steget i detta förfarande är att göra en avräkning med utgångspunkt i att entreprenören skall tillgodoräknas värdet av den utförda delen av entreprenaden och beställaren skall tillgodoräknas erlagda dellikvider. Poängen med att värdet av entreprenaden skall tillgodoräknas entreprenören är att hävningsprocessen tar fasta på vad som återstår i form av arbete och inte på de arbeten som redan har utförts. Om parterna inte kan enas om värdet av de utförda delarna av entreprenaden, skall värderingen göras av en nämnd eller en värderingsman. Parterna delar på kostnaden för en sådan värdering.

Om hävningen baserats på externa faktorer och/eller avbrott som uppkommit utan de inblandade parternas vållande, skall entreprenören ersättas för utfört arbete samt kostnader för material och varor som beställts men ännu inte använts. Även kostnader för eventuella underentreprenörer skall ersättas. Om hävningen istället kan sägas bero på motparten har entreprenören inte rätt till annat än ersättning för utfört arbete. Vidare har den hävande parten i detta fall rätt till skadestånd utöver eventuell ersättning bestämd genom avräkningen. Om entreprenören haft fog för att bryta arbetet har han rätt till såväl tidsförlängning som ersättning för merkostnader i de fall arbetet återupptas.

ABT 06 –  Onlineutbildning

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Prova kostnadsfritt

LUCO har många års erfarenhet av utbildning i branschen.

Magnus som är delägare på LUCO AB har många konsultuppdrag på byggarbetsplatser och är erfaren föreläsare som har utbildat ca: 2000 personer inom flera områden i byggbranschen.

Vi har nyligen lanserat vår onlineutbildning för standardavtalet ABT 06 och man har möjlighet att prova på dom 3 första lektionerna kostnadsfritt.
Man förbinder sig inte till något genom att påbörja utbildningen. Kom igång direkt!  Klicka här ➜

Fler nyheter

Se fler nyheter och inlägg från LUCO